اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

عقیق خطی نفیس استاد میرزا

ذکر: افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد
حکاک: حکاکی فاخر استاد آتشباز با امضاء میرزا
نگین: عقیق یمانی بسیار با کیفیت و زیبا
رکاب:
فروخته شد.

سنجش