اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

عقیق خطی استاد ذکر

ذکر: حسبی الله
حکاک: حکاکی هنرمندانه استاد خسرو آبادی با امضا ذکر
نگین: عقبق یمانی سرخ بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب:
فروخته شد.

سنجش