اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

عقیق خطی استاد حرا

ذکر: مظلوم حسین ع
حکاک: حکاکی هنرمندانه استاد حرا
نگین: عقبق یمانی سرخ بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب:-
فروخته شد.

سنجش