اینستگرام هنر حکاکی

عقیق خطی استاد حرا

ذکر: یا زینب س
حکاک: حکاکی هنرمندانه و خاص استاد حرا
نگین: عقیق زرد کهنه بسیار خوشرنگ با تراش زیبا
رکاب:

سنجش