اینستگرام هنر حکاکی

عقیق خطی استاد حرا

ذکر: یا فاطمه س
حکاک: حکاکی هنرمندانه استاد حرا
نگین: عقبق یمانی بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب:

سنجش