اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

انگشتر عقیق خطی نفیس استاد حرّ

ذکر: عباس اشجع الناس
حکاک: حکاکی نفیس استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی سرخ اعلاء
رکاب: رکاب نقره مدل صفوی دور بسته با مهر ماهر
فروخته شد.

سنجش