اینستگرام هنر حکاکی

Phone:+98 916 424 0916

Email:navid_safavi [at] yahoo [dot] com

انگشتر خطی استاد طه

ذکر: رب نجنی بحق محمد و علی
حکاک: حکاکی فاخر و نفیس استاد جواد حیدری با امضا طه
نگین: عقیق یمانی سرخ فوق العاده اعلا و خوشرنگ
رکاب: –
فروخته شد.

سنجش